Visjon

For at vi skal lykkes med arbeidet i Hamningberg er det viktig at alle involverte jobber mot et felles mål. Mange interessegrupper er involvert  og det er utfordrende å beskrive et framtidsbilde alle føler tilknytning til. Følgende visjon mener vi beskriver en framtid for Hamningberg som vi i felleskap skal bidra til å realisere:

”Hamningberg – det best bevarte og levende kulturminneområdet i Varanger”

 For å utdype og skape et så klart bilde som mulig knyttes det her noen utfyllende ord til visjonen:

 Det best bevarte :

Vi ønsker å forsterke Hamningberg som kulturminneområde gjennom restaurering av hus og hager, åpne og utdype havneallmenninger, parkering og trafikkregulering og kartlegging og dokumentasjon av tradisjonell kunnskap og historie. Dette skal skje på en måte som styrker stedets egen identitet og bidrar til å øke oppmerksomheten om  Hamningberg som kulturminneområde.

 …og levende:

Kulturminnene holdes levende ved at folk bor og aktivt bruker bygda og landskapet rundt Hamningberg som rekreasjons- og ressursområde. Hamningberg skal ikke bli et konserverende museum der man går rundt å betrakter sporene etter noe som engang var. I Hamningberg ønsker man å gjenskape noe av det som var ved å skape ny aktivitet på kaia, produsere lokale produkter fra havet og fra hagene og å legge til rette for ny aktivitet som kunst- og kulturproduksjon og formidling i det eksisterende bygningsmiljøet. Verdiskapingsprogrammet ønsker å styrke de forhold som bidrar til å gjøre Hamningberg til et levende sted.  

 …kulturminneområdet i Varanger:

Hamningberg med sin rike bosettings- og handelshistorie helt fra yngre steinalder til i dag, gjør at bygda representerer et av de viktigste kulturminneområdene for kystkultur i Finnmark. Derfor er det viktig å bevare hus, gjenstander og miljøer og å kartlegge, dokumentere og formidle kunnskapen, kulturen og naturområdet på en måte som er til nytte og glede for beboere og tilreisende til Hamningberg og til inspirasjon og læring for lignende steder og reiselivsnæringa i fylket. Infobank
Aktuelt
Kalender